rodo

Szanowni Państwo,

 

Zgodnie z art. 13 Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (4.5.2016 L 119/38 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej PL) oraz ustawy z dnia 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2018, poz. 1000)  informuję, że:

 1. Administratorem danych osobowych rodziców i uczniów Przedszkola Publicznego Nr 39 i Szkoły Podstawowej Nr 19 jest Zespół Szkolno-Przedszkolny Nr 9 z siedzibą w Rzeszowie ul. Piotra Skargi 3, tel: 17 748 25 20, e-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript. reprezentowany przez dyrektora Pawła Grodzkiego.
 2. Kontakt z Inspektorem Ochrony Danych w ZSP Nr 9 – p. Wiolettą Rozesłaniec możliwy jest pod numerem tel. 17 875 43 74 lub adresem mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.
 3. Dane osobowe rodziców i uczniów Przedszkola Publicznego Nr 39 i Szkoły Podstawowej Nr 19,
  w tym dane szczególnej kategorii, będą przetwarzane na podstawie art. 6 ust. 1 lit. c ogólnego rozporządzenia j/w o ochronie danych w celu realizacji zadań ustawowych, określonych w Ustawie – Prawo oświatowe z dn. 14 grudnia 2016 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 59 oraz Ustawie o systemie oświaty z dnia
  7 września 1991 r. (Dz. U. z 2017 r., poz. 2198) oraz w celu realizacji statutowych zadań dydaktycznych, opiekuńczych i wychowawczych w placówce.
 4. Dane osobowe rodziców i uczniów Przedszkola Publicznego Nr 39 i Szkoły Podstawowej Nr 19 przechowywane będą przez okresy zakreślone w Jednolitym Rzeczowym Wykazie Akt, zatwierdzonym przez Państwowe Archiwum w Rzeszowie.
 5. Rodzice (prawni opiekunowie)posiadają prawo do: żądania od administratora dostępu do danych osobowych swoich i danych swojego dziecka, prawo do ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania.
 6. Rodzicom przysługuje prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego, tj. Prezesa Urzędu Ochrony Danych.
 7. Podanie danych osobowych jest wymogiem ustawowym i jest obowiązkowe ze względu na przepisy prawa oświatowego j/w.

  

Z wyrazami szacunku
Paweł Grodzki
Dyrektor Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rzeszowie