Program stypendialny Miasta Rzeszowa "Primus inter pares"

Szanowni Rodzice i Opiekunowie, informujemy że 14 grudnia 2021 r. Rada Miasta Rzeszowa Uchwałą Nr LVI/1174/2021 ustanowiła nowy Program stypendialny Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares, który po raz pierwszy ma zastosowanie do stypendiów przyznawanych za rok szkolny 2022/2023.

Uchwała określa szczegółowe warunki i tryby przyznawania przez Prezydenta Miasta Rzeszowa stypendiów motywacyjnych dla uczniów.

Uwzględniając sugestie zarówno dyrektorów szkół, jak i uczniów, z katalogu kryteriów przyznania stypendiów wyeliminowano: ocenę zachowania i nieusprawiedliwione nieobecności.

Ww. uchwała kierowana jest do szerszej grupy odbiorców. Nastąpiło rozszerzenie form stypendiów w zależności od zdobytych wyników w nauce, wyników egzaminów, osiągnięć, jak również typu szkoły. Większe zróżnicowanie form stypendiów uwzględnia różne aspekty nieujęte w dotychczasowych rozwiązaniach.

Nową formą pomocy jest Stypendium Zawodowiec skierowane do uczniów, którzy w ramach nauki zdobywają kwalifikacje zawodowe lub zdają egzamin dyplomowy. Uczniowie, którzy osiągnęli wysokie wyniki z tych egzaminów, otrzymają powyższe stypendium.

Stypendium Zdolny uczeń otrzymało nową formę – wymaganą do tej pory średnią ocen ze wszystkich zajęć edukacyjnych zastąpiono średnią ocen z zajęć objętych egzaminami zewnętrznymi.

Pewnego rodzaju kontynuacją funkcjonującego dotychczas Programu są Stypendia: Mistrz, Młody inżynier i Artysta.

Nowy Program docenia uczniów wybitnie zdolnych, umożliwiając im ubieganie się o kilka form stypendiów. Zrezygnowano z ograniczenia dotyczącego łączenia ze sobą pobierania różnych typów stypendiów innych niż stypendium Primus. Najzdolniejsi uczniowie będą mogli ubiegać się równocześnie o takie formy stypendiów, jak: Primus, Mistrz, Młody inżynier i Zdolny uczeń lub Zawodowiec, Mistrz, Młody inżynier i Zdolny uczeń, zaś w przypadku uczniów szkół artystycznych stypendiów: Primus, Zawodowiec, Mistrz, Artysta i Zdolny uczeń.

 

UCHWAŁA NR LXVIII/1500/2022 RADY MIASTA RZESZOWA z dnia 25 października 2022 r. zmieniająca uchwałę w sprawie zasad udzielania stypendiów w ramach Programu Stypendialnego Miasta Rzeszowa pn. Primus inter pares.