Instytucje, do których można się zgłosić o wsparcie w sytuacjach wymagających
pomocy psychologiczno – pedagogicznej i wychowawczej:

Nazwa instytucji

Adres

Telefon

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 1

ul. Stefana Batorego 9, Rzeszów

17 852 81 30

Poradnia Psychologiczno – Pedagogiczna Nr 2

ul. Rejtana 3, Rzeszów

17 748 38 00

Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej

ul. Jagiellońska 26, Rzeszów

17 85 339 27

Ośrodek Poradnictwa Specjalistycznego i Interwencji Kryzysowej MOPS

ul. Władysława Skubisza 4, Rzeszów

17 863 53 89
(dyżur całodobowy)

Komenda Wojewódzka Policji

ul. gen. Jarosława Dąbrowskiego 30, Rzeszów

17 858 23 10

Komenda Miejska Policji

ul. Jagiellońska 13, Rzeszów

17 858 33 10

Sekcja Prewencji Zespół do Spraw Nieletnich i Patologii KMP (referat ds.nieletnich)

ul. Jagiellońska13, Rzeszów

17 858 34 49

Zespół Kuratorskiej Służby Sądowej w Sprawach Karnych przy Sądzie Rejonowym

ul. Kustronia 4, Rzeszów

17 715 23 23

SPZOZ Centrum Profilaktyki i Terapii Uzależnień

ul. Kochanowskiego 17

17 858 11 81

Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnień

ul. Lucjana Siemieńskiego 17, Rzeszów

17 861 16 40

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Aleksandra Fredry 9,  Rzeszów

17 850 90 55

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Warzywna 3,  Rzeszów

17 859 44 66

Poradnia Zdrowia Psychicznego

ul. Władysława Grabskiego8, Rzeszów

17 859 51 13

Świetlica środowiskowa SIEMACHA Spot

al. Kopisto 1, lok. 214

603 805 544

Krakowski Instytut Psychoterapii, SIEMACHA Spot

al. Kopisto 1, lok. 214

882 053 532

 

 

Zbiór procedur postępowania
w Szkole Podstawowej nr 19 w Rzeszowie

Cały tekst dokumentu tutaj

 1. Procedura postępowania w przypadku zwalniania ucznia z lekcji
 2. Procedura postępowania w przypadku przebywania obcej osoby na terenie szkoły
 3. Procedura postępowania w przypadku zgłoszenia się po dziecko nieznajomej osoby
 4. Procedura postępowania w przypadku, gdy rodzic /opiekun/ zgłaszający się po dziecko jest pod wpływem alkoholu
 5. Procedura postępowania w przypadku, gdy nikt z rodziców lub opiekunów nie zgłasza się po dziecko do świetlicy lub po wycieczce szkolnej
 6. Procedura postępowania w przypadku samowolnego wyjścia ucznia ze szkoły
 7. Procedura postępowania z dzieckiem przewlekle chorym w szkole
 8. Procedura postępowania w sytuacji złego samopoczucia ucznia
 9. Procedura postępowania w przypadku nieszczęśliwego wypadku ucznia na terenie szkoły
 10. Procedura w przypadku samowolnego odłączenia się dziecka od grupy podczas wycieczek i wyjść poza szkołę
 11. Procedura postępowania w sytuacjach zagrażających zdrowiu lub życiu uczestników wycieczki
 12. Procedura postępowania w sytuacjach gdy uczeń sprawia poważne trudności wychowawcze
 13. Procedura postępowania w przypadku ucznia łamiącego zasady ustalone na zajęciach pozalekcyjnych
 14. Procedura postępowania w przypadku ucznia, który samodzielnie wyszedł z klasy bez zgody nauczyciela
 15. Procedura postępowania w przypadku stosowania przemocy psychicznej uczniów wobec uczniów /zastraszanie, wymuszanie/
 16. Procedura postępowania w przypadku stwierdzenia naruszenia godności nauczyciela lub innego pracownika szkoły
 17. Procedura postępowania nauczyciela wobec ucznia, który stał się ofiarą przestępstwa lub czynu karalnego
 18. Procedura postępowania w przypadku ucznia - sprawcy czynu karalnego
 19. Wszczęcie procedury założenia „Niebieskiej Karty
 20. Procedura postępowania wobec ucznia uchylającego się od realizacji obowiązku szkolnego
 21. Procedura postępowania w przypadku, gdy uczeń korzysta z telefonu komórkowego i innych urządzeń elektronicznych w sposób niegodny z zasadami obowiązującymi w szkole
 22. Procedura postępowania w przypadku pojawienia się konfliktów w szkole:
 23. Procedura postępowania w przypadku agresywnego zachowania ucznia
 24. Procedura postępowania w przypadku kradzieży na terenie szkoły
 25. Procedury postępowania w przypadku stwierdzenia palenia papierosów przez ucznia
 26. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że na terenie szkoły znajduje się uczeń będący pod wpływem alkoholu, narkotyków lub innych używek
 27. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel znajduje na terenie szkoły substancję przypominającą wyglądem narkotyk;
 28. Procedura postępowania w przypadku, gdy nauczyciel podejrzewa, że uczeń posiada przy sobie substancję przypominającą narkotyk
 29. Procedura postępowania w przypadku uzyskania informacji, że uczeń naszej szkoły używa alkoholu lub innych środków, bądź przejawia inne zachowania świadczące o demoralizacji
 30. Procedura postępowania w przypadku ujawnienia cyberprzemocy.
 31. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków pedofilii w szkole
 32. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków rozpowszechniania pornografii w szkole przez ucznia
 33. Procedura postępowania na wypadek wystąpienia przypadków prostytucji w szkole lub wśród uczniów
 34. Procedura postępowania w sytuacji wystąpienia przypadków niepokojących zachowań seksualnych uczniów w szkole
 35. Procedura w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu ładunku wybuchowego:
 36. Procedura w sytuacji otrzymania informacji o podłożeniu podejrzanego pakunku
 37. Procedura w sytuacji wystąpienia skażenia chemicznego lub biologicznego szkoły