Deklaracja dostępności strony internetowej oraz dostępności architektonicznej
Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 9 w Rzeszowie

 

Informacje wstępne

Zespół Szkolno - Przedszkolny nr 9 w Rzeszowie zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej Zespołu Szkolno - Przedszkolnego nr 19 w Rzeszowie.

 • Data publikacji strony internetowej: 2016-10-15
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji: strona aktualizowana jest na bieżąco

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-09-01

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez podmiot publiczny.
Zależy nam, aby każdy Internauta miał pełny dostęp do zamieszczanych materiałów i funkcjonalności, a serwis był zgodny z międzynarodowymi Wytycznymi dla dostępności treści internetowych 2.1 (WCAG 2.1).

Dostępność strony. Poruszanie się bez użycia myszki

Obsługa strony jest możliwa również przy użyciu klawiatury. Strony portalu oparte są o strukturę nagłówków, która umożliwia szybkie poruszanie się po stronie. Filtry, kalendarze, formularze i inne funkcjonalności zbudowane są zgodnie ze standardami i są dostępne przy użyciu samej klawiatury. Osoby, które nie korzystają z myszki mogą swobodnie poruszać się po portalu.

Na początku strony głównej i wszystkich podstronach zostały umieszczone linki – skróty prowadzące do:

 • strony głównej,
 • treści,
 • kontaktu,
 • instytucji (Ministerstwo Edukacji, Urząd Miasta Rzeszowa, Kuratorium Oświaty, BIP, ePUAP),
 • plików do pobrania (szkolne dokumenty),
 • deklaracji dostępności,
 • RODO,
 • wyszukiwarki serwisu.

Serwis zawiera wyszukiwarkę, która jest dostępna na stronie głównej i każdej podstronie serwisu. Każdą stronę serwisu można znacząco powiększyć dostępnymi narzędziami przeglądarki.

Dokumenty

Na stronach ZSP9 w Rzeszowie znajdują się pliki do pobrania. Część z nich pochodzi z instytucji zewnętrznych (np. ministerstw, innych urzędów itp.). Może się zdarzyć, że nie wszystkie pliki będą w pełni dostępne, np. może w nich brakować nagłówków lub opisów alternatywnych do tabel i grafik.
Natomiast w przypadku umieszczenia na stronie skanu będziemy publikować także jego dostępną wersję alternatywną.

Opisy alternatywne grafik i zdjęć

Na stronie ZSP9 w Rzeszowie do grafik i zdjęć będą dodawane opisy alternatywne. Ponadto przyciski i pola formularzy są odpowiednio opisane.

Powiększanie strony

Przeglądarki internetowe za pomocą skrótów klawiaturowych (Ctrl +) lub odpowiednich ustawień umożliwiają powiększenie serwisu. Jest to szczególnie pomocne dla osób z wadą wzroku. Jeżeli chcesz się dowiedzieć, jak w łatwy sposób powiększyć lub pomniejszyć treść wyświetlaną na ekranie przejdź do strony: Powiększanie i pomniejszanie stron w systemie Windows.

Kontrast

Kontrast kolorystyczny elementów przekazujących treści ma stosunek jasności tekstu do tła co najmniej 4,5 do 1.

Filmy wideo

Do umieszczanych materiałów filmowych będą systematycznie dodawane napisy oraz opis pełnej treści filmu umieszczony w odrębnym pliku.

Zrozumiałość i czytelność treści

Treści zamieszczane na stronie ZSP9 w Rzeszowie muszą być zrozumiałe. Sposób ich prezentowania wpływa na lepszą czytelność materiałów i pomaga w odbiorze informacji. Długie teksty są dzielone na akapity, stosuje się wyróżnienia: cytaty i ważne informacje są specjalnie wyróżnione.

Wersja mobilna — działanie na różnych urządzeniach

Serwis został zbudowany w oparciu o metodę „Responsive Web Design”, w skrócie RWD. Metoda ta sprawia, że serwis automatycznie dostosowuje wyświetlanie do rozdzielczości oraz wielkości ekranu. Nie wymaga powiększania, ani przewijania w kierunku poziomym.
W urządzeniach takich jak tablety, smartfony, telefony komórkowe serwis jest znacznie bardziej czytelny i przyjazny w obsłudze.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

Zapewnienie dostępności serwisów to proces. Redaktorzy strony starają się zapewnić dostępność strony, jednak jeżeli byłyby zauważone błędy, pojawiłyby się uwagi lub chęć pomocy ze strony odbiorcy treści by poprawić stronę ZSP9 w Rzeszowie – prosimy kontakt z sekretariatem szkoły pod adresem poczty elektronicznejTen adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript..

Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać skargi na brak zapewnienia dostępności.

Procedura

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej. Można także zażądać udostępnienia informacji w formach alternatywnych, na przykład odczytanie niedostępnego cyfrowo dokumentu, opisania zawartości filmu bez audiodeskrypcji itp.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeżeli dotrzymanie tego terminu nie jest możliwe, podmiot publiczny niezwłocznie informuje o tym, kiedy realizacja żądania będzie możliwa, przy czym termin ten nie może być dłuższy niż 2 miesiące. Jeżeli zapewnienie dostępności nie jest możliwe, podmiot publiczny może zaproponować alternatywny sposób dostępu do informacji.
W przypadku, gdy podmiot odmówi realizacji żądania zapewnienia dostępności lub alternatywnego dostępu do informacji, można złożyć skargę na takie działanie.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Adres: Piotra Skargi 3, 35-202 Rzeszów
 • E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

Po wyczerpaniu wszystkich możliwości skargę można przesłać także do Rzecznika Praw Obywatelskich.


 

Dostępność architektoniczna

Opis dostępności wejścia do budynku

Budynek Zespołu Szkolno – Przedszkolnego nr 9 zlokalizowany jest w Rzeszowie przy ulicy Piotra Skargi 3. Główne wejście usytuowane jest od strony ulic P. Skargi i J. Kochanowskiego. Przed wejściem do budynku znajdują się schody o trzech stopniach, bez podjazdu dla niepełnosprawnych.

Wejście z podjazdem dla niepełnosprawnych znajduje się w przewiązce obok sali gimnastycznej.

Opis dostępności korytarzy, schodów, toalet

Wewnętrzne klatki schodowe są szerokie i zapewniają dostęp do wszystkich kondygnacji budynku. Schody i korytarze w budynku mają szerokość około 2 m. W budynku nie ma wind. Brak toalet przystosowanych dla osób niepełnosprawnych.

Informacja o miejscu i sposobie korzystania z miejsc parkingowych

Przed budynkiem od strony ulicy P. Skargi znajduje się parking samochodowy dla pracowników ZSP 9. Brak wyznaczonego miejsca dla osób niepełnosprawnych. Parkować można bezpośrednio przed terenem Zespołu na ulicy P. Skargi i na ulicy J. Kochanowskiego.

Informacja o prawie wstępu z psem asystującym i ewentualnych uzasadnionych ograniczeniach

Zapewniony jest dostęp do budynku osobie korzystającej z psa asystującego.

Opis innych dostosowań wewnątrz budynku

W budynku brak pętli indukcyjnych, oznaczeń w alfabecie Braille’a i oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

Informacja o tłumaczu języka migowego

Brak tłumacza języka migowego na miejscu i online.