Treść regulaminu została uzgodniona z Prezydium Rady Rodziców

 

 

 

Regulamin korzystania przez uczniów z telefonów komórkowych
i innych urządzeń elektronicznych umożliwiających
przesyłanie danych oraz rejestrowanie obrazu i dźwięku
na terenie Zespołu Szkolno-Przedszkolnego nr 9 w Rzeszowie

 

 1. Uczniowie przynoszą telefony/urządzenia do Szkoły wyłącznie na własną odpowiedzialność.
 1. Szkoła nie ponosi odpowiedzialności za zniszczenie, zgubienie lub kradzież telefonu/urządzenia przyniesionego przez ucznia
 1. W uzasadnionych przypadkach Szkoła zapewnia rodzicom i uczniom możliwość wzajemnego kontaktu przez Sekretariat Szkoły.
 1. W Szkole obowiązuje całkowity zakaz używania telefonów/urządzeń w zakresie wszystkich ich funkcji (np: rozmowy telefonicznie, wiadomości tekstowe, nagrywanie dźwięku i obrazu, fotografowanie, słuchanie muzyki, gry) podczas:

- zajęć edukacyjnych;

- przerw międzylekcyjnych;

- zajęć pozalekcyjnych i pozaszkolnych organizowanych przez Szkołę;

- koncertów, audycji i innych imprez organizowanych przez Szkołę;

- oraz w bibliotece i świetlicy szkolnej.

 1. W przypadkach wymienionych w ust.4, telefony/urządzenia pozostają wyłączone
  i schowane.
 1. Nauczyciel może ustalić wykorzystanie telefonu/urządzenia, jako pomocy dydaktycznej i zezwolić na jego użycie podczas zajęć na ściśle określonych zasadach.
 1. Nauczyciel ma prawo wydać polecenie odłożenia telefonów/urządzeń w wyznaczone miejsce, (np. podczas klasówek, sprawdzianów).
 1. Dopuszcza się możliwość pozostawienia włączonego telefonu komórkowego na zajęciach edukacyjnych oraz skorzystania z telefonu podczas przerwy wyłącznie w przypadku zaistnienia ważnych przyczyn, szczególnie zdrowotnych i po uzyskaniu zgody wychowawcy lub nauczyciela prowadzącego zajęcia.
 1. Zasady użytkowania telefonów na wycieczkach i wyjazdach organizowanych przez szkołę każdorazowo ustala kierownik/opiekun wycieczki. O przyjętych zasadach informuje się uczniów i ich rodziców.
 1. Jeśli uczeń nie przestrzega obowiązujących zasad używania telefonu/urządzenia, nauczyciel po uprzednim wyłączeniu odbiera telefon i zwraca go uczniowi po zakończonych zajęciach.
 1. Nauczyciel powiadamia o incydencie wychowawcę klasy, odnotowując to w dzienniku elektronicznym w postaci negatywnej uwagi, która brana jest pod uwagę przy ustalaniu oceny z zachowania.
 1. Jeśli uczeń w ocenie nauczyciela notorycznie łamie obowiązujące zasady, nauczyciel zabiera telefon i oddaje telefon/urządzenie do depozytu w Sekretariacie szkoły oraz powiadamia o tym rodzica.
 1. Telefon pozostawiony w depozycie może odebrać wyłącznie rodzic lub prawny opiekun dziecka.
 1. Za nieprzestrzeganie zasad używania telefonów/urządzeń, na ucznia może być nałożona kara wynikająca ze Statutu Szkoły.
 1. Jeśli uczeń dopuszcza się działań o charakterze cyberprzemocy, wychowawca klasy wzywa rodziców, a jeśli to konieczne – powiadamia odpowiednie organy lub odpowiednie służby.